Beleidsplan 2020

Ondersteuning

Het beleid van het Bestuur van de Stichting Leids Oogheelkundig Ondersteunings Fonds is in 2020 gericht op voortzetten van het beleid van de afgelopen jaren. In het algemeen gaat het om het financieel steunen van onderzoeksprojecten of daarmee gerelateerde projecten op het gebied van de oogheelkunde. Het zwaartepunt ligt daarbij op de afdeling Oogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum van de Universiteit Leiden. Kernpunten van het beleid van het Bestuur zijn onveranderd: dat betekent o.a. het ondersteunen van:

 • (delen van ) onderzoeksprojecten in het kader van wetenschappelijke promoties aan universiteiten
 • (delen van ) onderzoeksprojecten in het kader van wetenschappelijke stages van studenten
 • (delen van) onderzoeksprojecten in het kader van wetenschappelijk onderzoek door assistenten in opleiding tot oogarts of door vaste medewerkers van de afdeling Oogheelkundige van het LUMC

De ondersteuning vindt plaats door financiële bijdragen ten behoeve van o.a.:

 • kosten materialen
 • kosten aanstelling personeel
 • drukkosten proefschriften
 • bijdragen aan sommige kosten wetenschappelijke publicaties (b.v. kosten illustraties in kleuren in internationale tijdschriften)
 • reis- en verblijfkosten ten behoeve van onderzoek in buitenlandse instellingen door de genoemde onderzoekers
 • reis- en verblijfkosten ten behoeve van congresbezoek door genoemde onderzoekers in het kader van hun onderzoek en met name indien resultaten van hun onderzoek daar gepresenteerd worden in de vorm van een voordracht of poster

De Stichting LOOF neemt zelf geen personeel in dienst en treedt niet op als werkgever. Zij ondersteunt (tijdelijke) aanstelling van personeel bij andere rechtspersonen zoals o.a. universiteiten, academisch ziekenhuizen, universitaire medische centra of andere (onderzoeks)instellingen.

ANBI status

De stichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en op de website van de belastingdienst te vinden in het Programma ANBI opzoeken onder de naam Stichting Leids Oogheelkundig Ondersteuningsfonds.

Toetsing

Het bestuur zal verzoeken om ondersteuning van een project toetsen op o.a. de volgende aspecten:

 • doel
 • haalbaarheid
 • doelmatigheid
 • gevraagde of reeds toegezegde ondersteuning door andere stichtingen, fondsen of instellingen

Middelen

Het Bestuur blijft streven naar het bekend maken van het bestaan van de Stichting LOOF en haar doelstellingen en daarmee het verwerven van fondsen via:

 • deze website
 • vermelding van de Stichting als subsidieverstrekker in alle publicaties over de resultaten van onderzoek waar het LOOF een financiële bijdrage aan heeft geleverd (subsidievoorwaarde)
 • het onder de aandacht brengen van de Stichting bij (ex-) patiënten en anderen die aangeven een financiële bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de oogheelkunde te willen geven door schenking, legaat of (deel van) hun nalatenschap via opname in hun testament

Financiële verantwoording
De jaarrekeningen 2010 tot en met 2019 zijn op deze website vermeld.