Ondersteuning
Het beleid van het Bestuur van de Stichting Leids Oogheelkundig Ondersteuningsfonds is in 2013 gericht op voortzetten van het beleid van afgelopen jaar. In het algemeen gaat het om het financieel steunen van onderzoeksprojecten of daarmee gerelateerde projecten op het gebied van de oogheelkunde. Het zwaartepunt ligt daarbij op de afdeling Oogheelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum van de Universiteit Leiden. Kernpunten van het beleid van het Bestuur zijn onveranderd nl. het ondersteunen van o.a.:

 • (delen van ) onderzoeksprojecten in het kader van wetenschappelijke promoties aan universiteiten
 • (delen van ) onderzoeksprojecten in het kader van wetenschappelijke stages van studenten
 • (delen van) onderzoeksprojecten in het kader van wetenschappelijk onderzoek door assistenten in opleiding tot oogarts of door vaste medewerkers van de afdeling Oogheelkundige van het LUMC

De ondersteuning vindt plaats door financiële bijdragen ten behoeve van o.a.:

 • kosten materialen
 • kosten aanstelling personeel
 • drukkosten proefschriften
 • bijdragen aan sommige kosten wetenschappelijke publicaties (b.v. kosten illustraties in kleuren in internationale tijdschriften)
 • reis- en verblijfkosten ten behoeve van onderzoek in buitenlandse instellingen door de genoemde onderzoekers
 • reis- en verblijfkosten ten behoeve van congresbezoek door genoemde onderzoekers in het kader van hun onderzoek en met name indien resultaten van hun onderzoek daar gepresenteerd worden in de vorm van een voordracht of poster

De Stichting LOOF neemt zelf geen personeel in dienst en treedt niet op als werkgever. Zij ondersteunt (tijdelijke) aanstelling van personeel bij andere rechtspersonen zoals o.a. universiteiten, academisch ziekenhuizen, universitaire medische centra of andere (onderzoeks-)instellingen.

Toetsing
Het bestuur zal verzoeken om ondersteuning van een project toetsen op o.a. de volgende aspecten:

 • doel
 • haalbaarheid
 • doelmatigheid
 • gevraagde of reeds toegezegde ondersteuning door andere stichtingen, fondsen of instellingen

Middelen
Het Bestuur blijft streven naar het bekend maken van het bestaan van de Stichting LOOF en haar doelstellingen en daarmee het verwerven van fondsen via:

 • vermelding van de Stichting in de diverse notarisagenda’s
 • vermelding van de Stichting als subsidieverstrekker in alle publicaties over de resultaten van onderzoek waar het LOOF een financiële bijdrage aan heeft geleverd (subsidievoorwaarde)
 • het onder de aandacht brengen van de Stichting bij (ex-) patiënten en anderen die aangeven een financiële bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de oogheelkunde te willen geven door schenking, legaat of (deel van) hun nalatenschap via opname in hun testament

Het Bestuur voert ook dit jaar een prudent beleid met betrekking tot het ongericht onder de aandacht brengen van de Stichting in ziekenhuisafdelingen of poliklinieken door middel van folders, flyers of posters. In het verleden heeft de Stichting daartoe folders op de polikliniek Oogheelkunde van het toenmalige AZL (Academisch Ziekenhuis Leiden) verspreid. Veel instellingen zoals o.a. de UMC’s, hebben thans zelf stichtingen opgericht voor het werven van fondsen ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Om die reden worden door interne regelgeving van die instellingen, de mogelijkheden voor het verspreiden van materiaal ten behoeve van fondsenwerving voor onze Stichting LOOF beperkt.

De Stichting heeft in 2012 een erfenis ontvangen. Het beleid van het Bestuur is er op gericht de roerende en onroerende goederen, aandelen e.d. van nalatenschappen, zo spoedig mogelijk, maar wel binnen verantwoorde grenzen, te gelde te maken omdat het bestuur als beleid heeft dat de Stichting geen grote vermogensbestanddelen heeft waarvan de waarde onderhevig kan zijn aan (grote) schommelingen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting om niet. Zij ontvangen derhalve geen honorarium of onkostenvergoeding.

Doelstelling
Het verschaffen van middelen voor de uitvoering van bepaalde projecten op oogheelkundig gebied in Leiden en voorts het bevorderen van de oogheelkunde in het algemeen te Leiden en daarbuiten. Aan het verschaffen van middelen kunnen voorwaarden verbonden worden, ondermeer teneinde een juiste besteding der gelden te verzekeren.

Verslag uitgeoefende activiteiten
In het (universitaire) cursus jaar 2012-2013 werden middelen ter beschikking gesteld voor wetenschapsstages van medische studenten in de V.S. en Australië – voor onderzoek samen met afd. Oogheelkunde Leiden, congresbezoek V.S. in kader promotie, symposiumbezoek specialist in opleiding UK, drukkosten proefschriften, overkomst lid promotie/oppositiecommissie uit V.S. Voorts faciliteerde de stichting zonder hiervoor eigen middelen te gebruiken, het ter beschikking stellen van een operatiemicroscoop en oogheelkundig instrumentarium voor een oogarts in Afrika.

Financiële verantwoording
De jaarrekeningen 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 treft u op deze website ter inzage aan.